Система за Управление на Човешките Ресурси
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Система за управление на човешките ресурси

Система за управление на човешките ресурси, разработена и внедрена конкретно за нуждите и целите на Вашата организация. Тя е мениджърски инструмент за управлението на процесите по наемането, мотивирането, развитието и ръководенето на хората в организацията с оглед постигане на нейните стратегически цели и изпълнение на социалните й задължения.

6 000 лв.16 000 лв.

Изчистване

* Всички цени са в лева без ДДС

Описание

1 СИСТЕМА

Системният подход към управление на човешките ресурси има за основен приоритет дефиниране на елементите (дейностите, процесите) в системата на управление на човешките ресурси, връзките помежду им и взаимодействието им със заобикалящата организацията среда – външна и вътрешна. Анализът на тези елементи има важно практическо значение за ефективното управление на човешките ресурси във Вашата организация.

8 ЕЛЕМЕНТА

Елементите в системата за управление на човешките ресурси са всички дейности, които трябва да се осъществяват в неговите рамки:

1. Анализ на длъжностите

включва системно изследване на съдържанието, отговорностите и взаимовръзките на длъжностите и на изискванията към техните изпълнители

2. Проектиране на длъжностите

обхваща дейността по определяне на съдържанието, функциите и взаимовръзките между длъжностите, при което се вземат предвид както технологичните и икономическите изисквания на работата, така и индивидуалните нужди на изпълнителите

3. Планиране на човешките ресурси

дейност по определянето на потребностите от човешки ресурси и по формулирането на подходящи действия за тяхното задоволяване, така че да се постигнат целите на организацията

4. Подбор на персонала

обхваща привличането и оценяването на кандидати за работа, въз основа на което се избира най-подходящият от тях с оглед изискванията на длъжността и на организацията и се осъществява и се осъществява процедурата по неговото назначаване

5. Обучение и развитие на персонала

обхваща дейностите по усъвършенстването на знанията, уменията и нагласите на заетите с цел да се повиши равнището на тяхното трудово представяне и по предоставяне на възможности за развитие на кариерата като се имат предвид индивидуалните нужди на заетите и бъдещите потребности на организацията

6. Оценяване на персонала

включва характеризиране на равнището на трудовото представяне на заетите спрямо поставените стандарти и формулиране на насоки за подобряване на това равнище

7. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

включва подобряването на условията на труда и опазването на здравето и работоспособността на заетите

8. Усъвършенстване на трудовите отношения

дейност по поддържането на трудовия мир в организацията и формиране на благоприятни отношения между управляващи и управлявани, между работодател и наемни работници

5 ДЕЙНОСТИ

Процесът по изграждане и внедряване на Система за управление на човешките ресурси във Вашата организация най-общо ще премине през реализация на следните дейности:

ДЕЙНОСТ 1

Анализ на статуквото на съществуващите практики в сферата на УЧР и дефиниране на мерки за оптимизация на работните процеси

ЦЕЛИ

- Диагностика на съществуващите практики в организацията.

- Дефиниране на мерки за оптимизация на работните процеси, насочени към повишаване на роизводителността и опазване на околната среда, с акцент върху по-лесно съвместяване на професионалния, семейния и личния живот на служителите в организацията.

МЕТОДИ

- Интервюта;

- Наблюдение на дейности и документи;

- Тестове за диагностика на процеси и личностни характеристики;

- Диагностични изследвания на психосоциалния стрес.

РЕЗУЛТАТИ

Одобрени и въведени препоръки за интервенции с цел постигане на заложените цели.

ДЕЙНОСТ 2

Анализ и проектиране на длъжности

ЦЕЛИ

- Системно изследване и анализ на съдържанието, отговорностите и взаимовръзките на длъжностите и на изискванията към техните изпълнители.

- Анализ на съдържанието, функциите и взаимовръзките между длъжностите, при което се вземат в предвид както технологичните и икономически изисквания на работа, така и индивидуалните нужди на изпълнителите.

- Актуализация на Длъжностни характеристики.

- Създаване на условия за въвеждане на "зелени" работни места.

МЕТОДИ

- Интервюта;

- Наблюдение на дейности и документи;

РЕЗУЛТАТИ

- Разработена и внедрена Процедура за анализ и проектиране на длъжности.

- Консултантският екип извършва анализ и проектиране на длъжностите.

- Създава се писмена процедура за извършване на Анализ и проектиране на длъжности.

- Консултантският екип оказва съдействие за актуализиране на Длъжностни характеристики и други бланкови документи.

ДЕЙНОСТ 3

Подбор на персонал

ЦЕЛИ

- Диагностика на съществуващите практики в организацията.

- Въвеждане на „добри практики” за управление на подбора на нови служители.

МЕТОДИ

- Интервюта;

- Наблюдение на дейности и документи;

РЕЗУЛТАТИ

- консултантският екип оказва съдействие при създаване на методология за привличане на нови кандидати,

- за тестване на професионални и личностни качества,

- тестове за оценка на кандидати и

- др. бланкови документи ако това е необходимо.

ДЕЙНОСТ 4

Планиране на кариерното развитие на персонала

ЦЕЛИ

- Диагностика на съществуващите практики в организацията.

- Усъвършенстване на знанията и уменията на заетите с цел да се повиши равнището на тяхното трудово представяне и да се създадат възможности за развитие на кариерата.

- Създаване на индивидуални планиране на обучения за всеки един член на организацията.

- Планиране на кариерното развитие на всеки един служител отчитайки моментното му статукво и целите за следващи периоди.

МЕТОДИ

- Интервюта;

- Наблюдение на дейности и документи;

- Тестове за диагностика на процеси и личностни характеристики;

РЕЗУЛТАТИ

Разработени и внедрени в Организацията:

- Процедура за кариерното развитие и управление на знанието в организацията – създаване на писмена процедура за провеждане на вътрешни и външни обучения.

- Създаване на планове за обучение съобразно личностните особености на служителите организационните нужди.

- Разработване на документи и методики за оценка на ефективност и ефикасност на проведени обучения.

- Изготвяне на Индивидуални планове за кариерно развитие на служителите

ДЕЙНОСТ 5

Атестация на трудовото представяне

ЦЕЛИ

- Диагностика на съществуващите практики в организацията.

- Създаване на методи за оценяване на равнището на трудовото представяне на заетите и формулиране на насоки за подобряване на това равнище.

МЕТОДИ

- Интервюта;

- Наблюдение на дейности и документи;

РЕЗУЛТАТИ

Разработена и внедрена Процедура за атестация на трудовото представяне

- създаване на писмена Процедура за атестация на трудовото представяне.

- Консултантският екип създава методика за атестация (в това число документи, скали и др.)

СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС

Консултантска къща „Зарев, Георгиев и партньори“ е организация, изградена от личности със силна синергия между образование, квалификация и опит, обединени в екип с доказана компетентност в организационното и бизнес консултиране.

Целта си постигаме чрез доверие, експертиза и индивидуалност, защото успехът в бизнеса е ангажимент, за който можем да поемем отговорност.

Знаем как и ще го направим – за Вас, Вашия бизнес и Вашите идеи!

Допълнителна информация

Изпълнител

Работен Език

Брой служители:

До 50 служителя, От 51 до 100 служителя, Над 100 служителя

Защо да изберете PortaBiZ.pro

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Фокусирано съдържание

Изберете точно това, от което имате нужда и веднага ще видите обхвата и цената на избрания продукт.

Проверени изпълнители

PortaBiZ.PRO гарантира, че ще получите желаната услуга, защото проверяваме всяка обява в платформата.

Възложителят оценява

Рейтингът на всяка обява в PortaBiZ.PRO се образува от обратната връзка, на тези които вече са я получили.

Без риск за парите

PortaBiZ.PRO връща 100% от преведената сума, в случай, че не получите услугата по вина на изпълнителя.

Винаги достъпни

Направете избора си в PortaBiZ.PRO по всяко време от компютър, таблет или смартфон докато чакате за среща или си пиете кафето.

Удобно плащане

Избегнете банките, платежните и чакането. С PortaBiZ.PRO плащате с карта и получавате всичко веднага.