Емпирично Маркетингово Проучване
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Емпирично маркетингово проучване

1 200 лв.4 800 лв.

2 400 лв.
4 800 лв.
2 200 лв.
1 200 лв.
1 900 лв.
2 800 лв.

* Всички цени са в лева без ДДС

Описание

Предлагаме Ви реализиране на емпирични маркетингови изследвания чрез прилагане на динамичен пакет от качествени и количествени методи. Надеждните резултати от направените проучвания могат да са Ви от полза като Ви предоставят актуална информация за пазарен дял; потребителите на стоките и услугите, които предлагате; за потенциалните Ви клиенти или за развитието на нови дейности и продукти.

При реализиране на емпиричните маркетингови изследвания се използват количествени, качествени или комбинация от двата вида методи. Основните изследователски инструменти, които се прилагат при реализиране на емпирични проучвания, са:

Интервю

използват се дълбочинни нестандартизирани, както и стандартизирани и полустандартизирани интервюта. В зависимост от целите и желанията на клиента се определя профилът на интервюираните лица и изследователската методика. Според целите и изследвания обект се подготвят по общи или конкретизирани въпросници, както и ключ за отговорите на изследваните лица. След провеждане на интервютата се изготвя доклад за постигнатите резултати от проучването, включващ дескриптивна и аналитична част. Използването на интервюто като изследователски метод позволява както добро предварително проучване на непозната тема, така и допринася за разкриване на подробности в случаите на конкретни и специализирани проблеми. Това се дължи на непосредствения контакт с интервюираните лица и високата доза свобода, която имат изследователите при задаването на въпроси.

Фокус група

представлява рекрутиране и провеждане на динамичен разговор между водещ (модератор) и лица, подбрани според целите и нуждите на изследването. Разговорът се води по предварително изготвен сценарий за фокус група, който подобно на въпросникът за интервю варира по отношение на конкретика и свобода на въпросите. Представителите на групата са хора, които са подбрани по признаци (критерии), които са значими за изследването. Например клиент разпространител на перилни препарати ще има интерес в групата да се намират жени на средна възраст, които имат деца. Такива респонденти са най-вероятните потребители на прахове за пране. Дефинирането на групата и рекрутирането на нейните членове варира в зависимост от методическите указания и нуждите на клиента. Фокус групата разкрива процесите и мотивите за взимане на решение, които са релевантни към голям спектър потребители, за които може да се предположи, че са относими същите признаци (критерии) като тези на участниците в изследването. Резултатите от фокус групата се обобщават във формата на аудио запис придружен с аналитичен доклад.

Кабинетно проучване (desk research)

кабинетното проучване е метод за събиране и обработка на информация от всички възможни източници за изследвания проблем. То не подлежи на предварително заложена рамка и метод, а е зависимо от характера на наличните документи. Такива могат да бъдат, национални статистики, журнали, публикации в медиите, научни изследвания и разработки. Най-често в работата по едно кабинетно проучване се използват методите на вторичен анализ на емпирични данни и анализа на съдържание (контент анализ) на откритите документи, които са използвани в проучването. Кабинетното проучване е добър метод за предварително запознаване и навлизане в изследваната област. То може да даде информация, за пазарни дялове, покупателна способност и друга полезна информация. Резултатите от кабинетното проучване се представят под формата на аналитичен доклад, придружен със списък на анализираната информация.

Анкетно допитване (стандартизиран въпросник)

познато още като анкета е най-популярният и използван количествен метод. Предварително изготвен въпросник се разпространява за попълване от изследваните лица. Подобно на интервюто и тук въпросникът и респондентите се определят според нуждите на проекта и избраната методика. Като цяло в анкетното допитване участват повече хора, резултатите имат количествено измерение, а информацията се събира сравнително бързо. Предлагаме специална възможност на своите клиенти да изследват нагласите и отношението на потребителите си в Интернет директно чрез електронната страница на фирмата или други релевантни за целта уеб страници. Подобен метод се характеризира с бързо получаване и обработване на информацията, която се отнася пряко до клиентите и сътрудниците на поръчителя или подходяща за целта за целта аудитория от респонденти. Резултатите от анкетното допитване се представят под формата на доклад, съдържащ описваща и аналитична част, придружен с графики и таблици, относно важите проблеми в изследването.

Допълнителна информация

Изпълнител

Работен Език

Защо да изберете PortaBiZ.pro

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Фокусирано съдържание

Изберете точно това, от което имате нужда и веднага ще видите обхвата и цената на избрания продукт.

Проверени изпълнители

PortaBiZ.PRO гарантира, че ще получите желаната услуга, защото проверяваме всяка обява в платформата.

Възложителят оценява

Рейтингът на всяка обява в PortaBiZ.PRO се образува от обратната връзка, на тези които вече са я получили.

Без риск за парите

PortaBiZ.PRO връща 100% от преведената сума, в случай, че не получите услугата по вина на изпълнителя.

Винаги достъпни

Направете избора си в PortaBiZ.PRO по всяко време от компютър, таблет или смартфон докато чакате за среща или си пиете кафето.

Удобно плащане

Избегнете банките, платежните и чакането. С PortaBiZ.PRO плащате с карта и получавате всичко веднага.