Общи условия за използване на уебсайт https://portabiz.pro

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между АРЕН ООД, по-долу за краткост “АРЕН”, от една страна, и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://portabiz.pro, наричани по-долу за краткост Ползватели, от друга.
АРЕН ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 175306558 адрес гр. София, ж.к. Красно село 191, имейл адрес sales@portabiz.pro, телефон 0887064424.
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).
Настоящият документ съдържа информация за дейността на АРЕН ООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от АРЕН ООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от Ползвателите ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Ползвателя и АРЕН.
Сайтът работи въз основа на принципа „бизнес за бизнес“, поради което Сайтът цели набирането на Ползватели, които имат качеството на „търговец“, по смисъла на българския Търговски закон. АРЕН, с настоящия си Сайт, не таргетира потребители, поради възприетата от нас маркетингова и бизнес стратегия. Всички предлагани услуги на Сайта са изцяло предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, поради което АРЕН ООД не допуска сключването на сделки посредством Сайта с потребители, поради несъвместимост и липса на целената от нас полезност на предлаганите Услуги. С приемане на настоящите Общи условия, Ползвателите на Сайта декларират, че ще се възползват от предлаганите от нас Услуги единствено в рамките на своята търговска или професионална дейност.
С регистрацията си в Сайта, Ползвателят декларира, че в случаите, когато действа от името на трето лице, вкл. организацията, за която работи или представлява, същият има правото да сключи договор от името на съответната организация.
НЕСЪГЛАСИЕТО С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ Е АБСОЛЮТНА ПРЕЧКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – Електронният сайт на следния адрес: https://portabiz.pro, ведно с всички негови подстраници.

Ползвател – всяко лице с търговско качество, или действащо от името на търговец, което използва Сайта.
Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, Уведомление за поверителност, правила за регистрация и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта и е обозначена като обвързваща Ползвателя.
Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
Договор за предоставяне на услуга – договор, сключен между АРЕН (от свое име) и Ползвателя, но за сметка на посочен на Сайта и избран от Ползвателя доставчик на услугата (трето лице, различно от АРЕН), по силата на който доставчикът се задължава да предостави услуга на Ползвателя, а Ползвателят се задължава да заплати цената за нея. АРЕН декларира, че действа в качеството си на търговски представител на съответния доставчик, посочен на Сайта и Договора за предоставяне на услуга е за сметка на конкретния доставчик, с който Ползвателят предварително се е съгласил посредством Сайта.
Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.
Доставчик/Изпълнител – лице, различно от АРЕН, което фактически изпълнява заплатените от Ползвателя услуги, предмет на Договора за предоставяне на услуга, който се сключва чрез Сайта. Договорът за предоставяне на услуга се сключва за сметка на Доставчика, който носи отговорност пред Ползвателя по отношение на за изпълнението му.

Предоставяни услуги

1. На Сайта Ползвателите имат възможност да сключват Договори за предоставяне на услуга, съобразно описаните на Сайта параметри на услугата и нейния Изпълнител.

Поръчка

  1. Ползвателите използват интерфейса на Сайта, за да сключват договори с АРЕН за предлаганите услуги от различни Доставчици, с които АРЕН има сключен договор за търговско представителство, по силата на който и посредством Сайта, АРЕН предлага техните професионални услуги.

2.1 Договорът за за предоставяне на услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от страна на АРЕН, която поръчка се разглежда като предложение за сключване на Договор за предоставяне на услуга между Ползвателя и АРЕН, за сметка на обявения на Сайта Изпълнител на услугата.

2.2. При невъзможност на конкретния Доставчик за извършване на дадена услуга, АРЕН си запазва правото да откаже поръчката, а в случай, че същата вече е била потвърдена, но поради последвало изявление от Доставчика за невъзможност за изпълнението й, АРЕН има правото да развали договора за предоставяне на услуга като възстанови на Ползвателя заплатената от него цена за услугата, без да дължи друг вид обезщетение.

2.3. След избиране на една или повече услуги, предлагани на Сайта от АРЕН, Ползвателят трябва да добави същите в списъка си с услуги, за които желае сключване на Договор за представяне на услуги както и да натисне бутона с текст „КУПИ“, намиращ се под съответното описание на услугата .

2.4. Необходимо е Ползвателят да предостави данни за извършване на услугите и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Ползвателят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета, с което се установява получаването от АРЕН на предложението за сключване на Договор за предоставяне на услуга, отправено от Ползвателя и съдържащо посочените на Сайта условия. Договорът за предоставяне на услуга се счита за сключен едва след изричното му приемане от страна на АРЕН. Изричното приемане от АРЕН е необходимо поради нуждата от съгласуване на услугата с Изпълнителя, за чиято сметка се сключва Договора за предоставяне на услуги.

2.6. При натискане на бутона „купи“ под конкретна услуга, Ползвателят се съгласява с условията, посочени в раздел „Описание“ и „Допълнителна информация“, както и с това услугата му да бъде изпълнена от посочения изпълнител,

  1. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Ползвател.

3.1. Търговецът има право да третира Ползвател като некоректен в случаите, когато:

3.1.1. е налице неспазване от страна на Ползвателя на Общите условия;

3.1.2. е установено арогантно или грубо отношение към представителите на АРЕН или на доставчик, изразяващо се в нецензурен или обиден език;

3.1.3. са установени системни злоупотреби от Ползвателя спрямо АРЕН или някой от посочените доставчици на услуги на Сайта.

Цени

4. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на Сайта към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна техническа грешка.
4.1. Цените на услугите не включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

5. АРЕН си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

6. АРЕН може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от АРЕН. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/услуга.

Плащане

7. Ползвателят може да заплати цената на заявените услуги по банков път, като използва по свой избор една от изброените на Сайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

• по банков път с платежно нареждане
• по банков път с кредитна или дебитна карта

8. Ако Ползвателят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Ползвателят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

9. Ползвателят се съгласява, независимо от избрания от него метод на плащане, сумата да постъпи по банкова сметка, на която титуляр е АРЕН, като АРЕН се задължава да заплати стойността за поръчаните от Ползвателя услуги по силата на Договора за предоставяне на услуги, съобразно вътрешните уговорки между АРЕН и съответния Доставчик, с който Ползвателят предварително е запознат чрез публикуваната информация на Сайта.

10. АРЕН не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на АРЕН.

Отказ от Договора за предоставяне на услуги и отговорност

11. Ползвателят няма право да се откаже от вече сключения Договор за предоставяне на услуга, а в случай, че не желае да се възползва от заплатените услуги, които съответния доставчик би извършил, то заплатената от Ползвателя сума не подлежи на връщане.

12. В случай, че обявеният на Сайта доставчик на заплатена от Ползвателя услуга не предостави в никаква степен услугата, то АРЕН възстановява на Ползвателя заплатената от него сума в пълен размер.

13. АРЕН не носи имуществена отговорност относно точността на изпълнението от страна на посочения изпълнител на конкретната услуга, заплатена от Ползвателя, нито за степента на уместност, годност и професионализъм на изпълнителя и неговите представители. АРЕН не носи отговорност за грешки, неточности и несъответствие на изпълнението с условията посочени на Сайта, нито за вредите, които могат да настъпят вследствие на това несъответствие или за пропуснатите ползи на Ползвателя. АРЕН има единствено задължението да препрати евентуални претенции от Ползвателя до съответния изпълнител.

14. Ползвателят се съгласява да не държи отговорен АРЕН по отношение на претенции за вреди, разноски, загуби, наложени санкции от държавен орган или друг вид спорове, които са възникнали в следствие на неточното изпълнение от страна на избрания от Ползвателя доставчик на услугата, за която е заплатил.

15. Пълната отговорност на АРЕН, отчитайки условията на т. 12 – т. 14 от настоящите Общи условия, за всички потенциални претенции от страна на Ползвателя и свързани със сключения Договор за предоставяне на услуга, няма да надвишава стойността на действителните щети, претърпени от Ползвателя, до размера на заплатената от него сума.

Интелектуална собственост

16. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на АРЕН или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на АРЕН, и не могат да бъдат използвани без предварителното разрешение от страна на АРЕН или на правоносителя (в случай, че това е обявен доставчик на услуги, различен от АРЕН).

17. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на АРЕН, АРЕН има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

18. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Ползвателят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта.

19. АРЕН си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги, включително до Сайта – без предварително уведомление до Ползвателя, в случай, че това не засяга вече направени от Ползвателя поръчки. АРЕН има право, но не и задължение, по своя преценка да публикува или изтрива информационни ресурси и материали на Сайта, като промените не засягат вече сключени Договори за предоставяне на услуга от Ползвателя.

Прекратяване и разваляне на Договора за предоставяне на услуги

20. АРЕН има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно Договора за предоставяне на услуги, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

21. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, Договорът за предоставяне на услуги между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на АРЕН, при прекратяване поддържането на Сайта, или при прекратяване на дейността на избрания от Ползвателя доставчик на услугата, като в последния случай са приложими разпоредбите на т. 13 – т. 15 от настоящите Общи условия.

22. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали Договора за предоставяне на услуги с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на пълно неизпълнение на задълженията по Договора.

23. Писмената форма на Договора за предоставяне на услуги се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Ползвателя или отбелязване в поле (чек бокс) в Сайта, както и чрез последващото приемане от страна на АРЕН, както и по други сходни дистанционни начини, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

24. Всички уведомления между АРЕН и Ползвателя във връзка с договорните им отношения се извършват в писмена форма, като за тези цели АРЕН ще приема за редовна комуникация всички писма, изпратени на електронна поща sales@portabiz.pro, а Ползвателят ще се счита за редовно уведомяван с изпращането на електронни писма до посочената от него електронна поща в процеса на регистрация в Сайта.

Недействителност на отделни клаузи

25. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор, сключен по настоящите общи условия или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на приложимото законодателство.

Изменение на общите условия

26. АРЕН се задължава да уведоми Ползвателите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство.

27. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Ползвателят следва да преустанови сключването на нови Договори за предоставяне на услуга, като в противен случай, същият ще бъде обвързан с изменените Общи условия.

28. Промяната в Общите условия има действие за Ползвателя само по отношение на Договори за предоставяне на услуги, сключени след съответната/ните промяна/ени в Общите условия.

Приложимо право и разрешаване на спорове

29. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

30. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.